รายงานผลการตรวจประเมิน

รายงานผลการตรวจประเมิน


รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report)

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

 

 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
   

 


รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558


 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ประกาศ กิจกรรม รายงานผลการตรวจประเมิน