เกี่ยวกับสำนัก


ปรัชญา :

 คุณภาพสร้างความเชื่อมั่น

 

ปณิธาน:

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์:

มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบัน ให้มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

พันธกิจ:

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ ทางการศึกษา แก่บุคลากรในสถาบัน

ติดตามข่าวสาร การจัดทำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯอยู่เสมอ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่บุคลากร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอก

ดำเนินการขับเคลื่อน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบัน

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ในการให้ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน รวมถึงการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำระบบ การประกันคุณภาพการ

ศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง


 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับสำนัก