เกี่ยวกับสำนัก

ปรัชญา :

  • คุณภาพสร้างความเชื่อมั่น

ปณิธาน:

  • สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์:

  • มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบัน ให้มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

พันธกิจ:

  •  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในงานประกันคุณภาพ ทางการศึกษา แก่บุคลากรในสถาบัน
  •  ติดตามข่าวสาร การจัดทำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯอยู่เสมอ
  •  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่บุคลากร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอก
  •  ดำเนินการขับเคลื่อน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

  •  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบัน
  • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา
  • เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ในการให้ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน รวมถึงการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง