(ร่าง) กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชธานี ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
เวลา กิจกรรม สถานที่

08.30-09.00 น

ประชุมคณะผู้ประเมินภายนอกกำหนดและทบทวนแผนการดำเนินงาน

08.30-09.30 น

คณะผู้ประเมินภายนอกพบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

09.30-10.00 น

- แนะนำคณะผู้ประเมินชี้แจงวัคถุประสงค์ และกิจกรรมของการประเมินคุณภาพ ภายนอก
- อธิการบดีกล่าวต้อนรับและรายยงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยโดยสรุป
-ถามตอบในประเด็นสำคัญ

10.00-12.00 น

คณะผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 :ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน
กลุ่มที่ 2 :ผู้อำนวยการสำนักทั้งหมด

12.00-13.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-18.00น

คณะผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย
- ผู้ประเมินซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ ตรวจประเมิน คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ตรวจประเมิน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และนิติศาสตร์
ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว ตรวจประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
ขอใช้ห้อง ที่มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม เอกสารหลักฐาน ของทุกคณะ มาอยู่ที่เดียวกัน

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2556
เวลา กิจกรรม สถานที่

08.30-09.00 น

ประชุมคณะผู้ประเมินภายนอก

09.00-10.00 น

คณะผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์ : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย
ผู้สัมภาษณ์ : คณะผู้ประเมิน

10.00-12.00 น

สัมภาษณ์ระดับมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 1 อธิการ รองอธิการบดี คณบดี และรองคณะบดี ทุกคณะ
ผู้สัมภาษณ์ : ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ และ ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว
กลุ่มที่ 2 คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้แทนชุมชน
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี

12.00-13.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น

คณะผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย
- ผู้ประเมินซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ ตรวจประเมิน คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ตรวจประเมิน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และนิติศาสตร์
ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว ตรวจประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
ขอใช้ห้อง ที่มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม เอกสารหลักฐาน ของทุกคณะ มาอยู่ที่เดียวกัน

16.00-18.30 น

ประชุมคณะผู้ประเมินภายนอก เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจำวัน

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2556
เวลา กิจกรรม สถานที่

08.30-12.00 น

คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมสรุปผลการประเมิน และจัดเตรียมรายงานผลการประเมิน

12.00-13.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น

คณะผู้ประเมินภายนอก นำเสนอผลการประเมินด้วย วาจาแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย


ประเมินตัวบ่งชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่

ผู้ประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว

(ตัวบ่งชี้ที่ 1-7)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ (ไม่ได้ประเมินตัวบ่งชี้นี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย

ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี

(ตัวบ่งชี้ที่ 8-16)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภายนอก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยสังกัด

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

                                            ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

                                            ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน

ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง

แพทย์หญิง

วณิช  วรรณพฤกษ์

(ตัวบ่งชี้ที่ 17-18)

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

                      ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นำป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

                      ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นำป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน


สรุปการแบ่งภาระการตรวจประเมินระดับคณะ และตัวบ่งชี้สถาบันของผู้ประเมิน

ผู้ประเมิน

คณะ

ตัวบ่งชี้สถาบัน

ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง

แพทย์หญิง วณิช  วรรณพฤกษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 17-18

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 17 และ 18 ใช้ผลของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 8-16

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 17 และ 18 ใช้ผลของมหาวิทยาลัย

ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 1-7

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 17 และ 18 ใช้ผลของมหาวิทยาลัย